Järelvalve ja nõustamine

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

Neljas piirkonnas töötavad eksperdid, kelle põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

Lääne piirkond (Niidupargi tn 12, Pärnu) 
Pärnu-, Saare-, Viljandimaa: Pille Vaiksaar. 
Pille.Vaiksaar@hm.ee; mobiiltelefon 5687 6483; lauatelefon 735 0321

Teenistusliku järelevalve küsimustes on omavalitsustele kontaktisikuks Hille Voolaid. 
Hille.Voolaid@hm.ee; mobiiltelefon 51 89953; lauatelefon 735 0109.