Koolist‎ > ‎

Üldandmed

VISIOON


    Mitmekülgset haridust pakkuv arenev ja õppiv organisatsioon

MISSIOON

    • konkurentsivõimelise hariduse pakkumine ja isiksuse igakülgse arengu suunamine
    • elukestvat õpet soodustava keskkonna loomine ja õppiva organisatsiooni arendamine

PÕHIVÄÄRTUSED

    • KVALITEET
    mitmekülgne konkurentsivõimeline erivajadusi arvestav õpe
    • KOOSTÖÖ
    ühise eesmärgi nimel tegutsemine koostöös kõigi huvigruppidega
    • TURVALISUS
    hooliv ja mõistev suhtumine kaaslastesse arengut toetavas õpikeskkonnas
    • TRADITSIOONID
    kooli maine ja kohalike kultuuritraditsioonide säilitamine

ERIPÄRA

    • MITMEKÜLGSUS – majandus- ja arvutiõpe, huviringide paljusus, pikapäevakool, erinevad tugisüsteemid
    • INNOVAATILISUS – meedia- ja robootika, osalemine konkurssidel ja rahvusvahelistes projektides
    • ÕPPIV ORGANISATSIOON – elukestev õpe, meeskonnatöö, ühiskoolitused huvigruppidegaSalme Põhikoolis õpib  2016/2017 õppeaastal  86 õpilast ja  töötab 18  õpetajat.

Kooli juhtkond:

    Raivo Kallas
direktor
    Marina Maasik
õppealajuhataja

    Mariliis Oder  
huvijuht

    Liivi Kiil
sotsiaalpedagoog

    Mare Poopuu
haldusjuht

    Ivi Saar
sekretär-raamatukoguhoidja


Direktsiooni töökoosolekud igal esmaspäeval algusega 14.00.

Õpetajate infotund toimub iga kuu esimene teisipäev algusega 14.30.

Klassijuhatajatund toimub iga kuu esimene teisipäev
        1.-4. klassidele 12.50-13.35
        5.-9. klassidele 13.40-14.25

Kooli pikapäevarühmad töötavad kella 16.10-ni.

Koolis töötab palju  erinevaid huviringe -TASUTA.

Koolil on täismõõtmetega võimla.

Koolilõuna, õpikud ja töövihikud on õpilastele TASUTA.

A-võõrkeel on inglise keel (alates 3.klassist), B-võõrkeel on vene keel (alates 5.klassist)

Koolis tegutseb aktiivne õpilasesindus.

1.-6. klassidele toimub majandusõpe.

1.-4. klassidele õpetatakse robootikat.

4., 5., 6. ja 9. klassile toimub arvutiõpetus.

7. ja 8. klassile toimub meediaõpetus.

Koolis töötavad sotsiaalpedagoog, logopeed ja õpiabi rühmade  õpetajad.

Tugisüsteemide koostööd toetab õpilasabi ümarlaud.

Koolis on eraldi avatud HEV klass.