Koolist‎ > ‎

Üldandmed

VISIOON


    Mitmekülgset haridust pakkuv arenev ja õppiv organisatsioon

MISSIOON

    • konkurentsivõimelise hariduse pakkumine ja isiksuse igakülgse arengu suunamine
    • elukestvat õpet soodustava keskkonna loomine ja õppiva organisatsiooni arendamine

PÕHIVÄÄRTUSED

    • KVALITEET
    mitmekülgne konkurentsivõimeline erivajadusi arvestav õpe
    • KOOSTÖÖ
    ühise eesmärgi nimel tegutsemine koostöös kõigi huvigruppidega
    • TURVALISUS
    hooliv ja mõistev suhtumine kaaslastesse arengut toetavas õpikeskkonnas
    • TRADITSIOONID
    kooli maine ja kohalike kultuuritraditsioonide säilitamine

ERIPÄRA

    • MITMEKÜLGSUS – majandus- ja arvutiõpe, huviringide paljusus, pikapäevakool, erinevad tugisüsteemid
    • INNOVAATILISUS – meedia- ja robootika, osalemine konkurssidel ja rahvusvahelistes projektides
    • ÕPPIV ORGANISATSIOON – elukestev õpe, meeskonnatöö, ühiskoolitused huvigruppidega


Kooli juhtkond:

    Raivo Kallas
direktor
    Marina Maasik
õppealajuhataja

    Mariliis Oder  
huvijuht

    Liivi Kiil
sotsiaalpedagoog

    Mare Poopuu
haldusjuht

    Ivi Saar
sekretär-raamatukoguhoidja


Direktsiooni töökoosolekud igal esmaspäeval algusega 14.00.

Õpetajate infotund toimub iga kuu esimene teisipäev algusega 14.30.

Klassijuhatajatund toimub iga kuu esimene teisipäev
        1.-4. klassidele 12.50-13.35
        5.-9. klassidele 13.40-14.25

Kooli pikapäevarühmad töötavad kella 16.10-ni.

Koolis töötab palju  erinevaid huviringe -TASUTA.

Koolil on täismõõtmetega võimla.

Koolilõuna, õpikud ja töövihikud on õpilastele TASUTA.

A-võõrkeel on inglise keel (alates 3.klassist), B-võõrkeel on vene keel (alates 6.klassist)

Koolis tegutseb aktiivne õpilasesindus.

1.-6. klassidele toimub majandusõpe.

1.-4. klassidele õpetatakse robootikat.

7. ja 8. klassile toimub meediaõpetus.

Koolis töötavad sotsiaalpedagoog, logopeed ja õpiabi rühmade  õpetajad.

Tugisüsteemide koostööd toetab õpilasabi ümarlaud.

Koolis on eraldi avatud HEV klass.