Õppetöö

Õppetöö algus 02. september 2019

Õppetöö lõpp 10. juuni 2020

Salme põhikoolis toimub õppetöö Salme põhikooli õppekava alusel.

2019/2020 õppeaasta pikkus on 175 õppepäeva,

9. klassil 185 õppepäeva.

Õppetunni pikkus on 45 minutit.

Õppenõukogu toimumise ajad

28. november 2019

12. märts 2020

4. juuni 2020

11. juuni 2020

august 2020

Koolivaheajad

2019/2020. õppeaastal

  • I vaheaeg 19.–27. oktoober 2019;
  • II vaheaeg 21. detsember 2019 – 5. jaanuar 2020;
  • III vaheaeg 22. veebruar – 1. märts 2020;
  • IV vaheaeg 18. aprill – 26. aprill 2020;
  • V vaheaeg (v.a. lõpuklass) 10. juuni – 31. august 2020.

Tundide ajad

1. 08.00-08.45

2. 09.00-09.45

õuevahetund

3. 10.00-10.45

söögivahetund

4. 11.00-11.45

söögivahetund

5. 12.00-12.45

6. 13.00-13.45

pikapäevarühma oode

7. 14.00-14.45

8. 15.00-15.45

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;

2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 27. mai 2020. a;

3) eesti keel teise keelena (suuline) – 27.-29. mai 2020. a;

4) matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;

5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;

6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10.–11. juuni 2020. a.

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 12. mai 2020. a.

4. klassi e-tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

1) loodusõpetus (kirjalik) – 1.-2. oktoober 2019. a.

6. klassi e-tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 13. mai 2020. a;

2) vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 20. mai 2020. a.

7. klassi e-tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

1) loodusõpetus (kirjalik) – 24.-25. september 2019. a.


Õppetöö mittetoimumine

Koolitöö mittetoimumise otsustab direktor või erandjuhul õppealajuhataja.

Koolis ei toimu õppetööd, kui:

  • elekter puudub
  • kooli ei köeta
  • koolis puudub vesi

Informatsiooni koolimaja seisukorra kohta saab:

  • direktorilt (Kalmer Poopuu)
  • majahoidjalt (Epp Kiil)

Klassijuhatajad teavitavad võimalusel õpilasi.

Õppetunnid jäävad ära, kui klassiruumi õhutemperatuur on alla 19°C ja võimlas ei toimu tunde, kui õhutemperatuur on vähem kui 18°C. Kui tegelikult toimiv välisõhu temperatuur (Terviseameti tuulekülma tabel) on ­-20°C või madalam, jääb 1.­-6. klassi õpilastel õppetöö ära; ­-25°C või madalama temperatuuri juures jääb õppetöö ära ka 7.­-9. klassi õpilastel. Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilaste aeg sisustatakse nende kojusaatmise võimaluseni.

Talvel ei toimu kehalise kasvatuse tunnid õues 1.-­6. klassi õpilastele, kui tegelikult toimiv välisõhu temperatuur langeb alla ­10°C, 7.­ -9. klassi õpilastele, kui õhu temperatuur langeb alla ­15°C .

Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues, kui mõõduka tuule korral on tuule kiirus vähem kui 8m/s.