Üldinfo

Kooli aadress

Kuressaare mnt 1

93201

Salme alevik, Saare maakond

tel: 45 30 250

fax: 45 20 352

e-post: kool@salme.edu.ee

Salme Põhikooli tunnuslause

Tõllu tugevus, viikingite visadus ja esiisade tarkus kahe mere vahel.

Kooli juhtkond

direktor - Aare Martinson

õppealajuhataja - Marina Maasik

huvijuht - Mariliis Oder

sotsiaalpedagoog - Liivi Kiil

haldusjuht - Anne Nelis

sekretär-raamatukoguhoidja - Ivi Saar

VISIOON

Mitmekülgset haridust pakkuv arenev ja õppiv organisatsioon

MISSIOON

• konkurentsivõimelise hariduse pakkumine ja isiksuse igakülgse arengu suunamine

• elukestvat õpet soodustava keskkonna loomine ja õppiva organisatsiooni arendamine

PÕHIVÄÄRTUSED

• KVALITEET - mitmekülgne konkurentsivõimeline erivajadusi arvestav õpe

• KOOSTÖÖ - ühise eesmärgi nimel tegutsemine koostöös kõigi huvigruppidega

• TURVALISUS - hooliv ja mõistev suhtumine kaaslastesse arengut toetavas õpikeskkonnas

• TRADITSIOONID - kooli maine ja kohalike kultuuritraditsioonide säilitamine

ERIPÄRA

• MITMEKÜLGSUS – I kooliastmes eesti keel (pärandkultuur), 4. - 8. kl informaatika, huviringide paljusus, pikapäevakool, erinevad tugisüsteemid

• INNOVAATILISUS – robootikaring, osalemine konkurssidel ja rahvusvahelistes projektides

• ÕPPIV ORGANISATSIOON – elukestev õpe, meeskonnatöö, ühiskoolitused huvigruppidega

Juhtkonna töökoosolekud igal esmaspäeval algusega 14.00.

Õpetajate infotund toimub iga kuu esimene teisipäev algusega 14.30.

Klassijuhatajatund toimub iga kuu esimene teisipäev

  • 1.-4. klassidele 12.50-13.35
  • 5.-9. klassidele 13.40-14.25

Kooli pikapäevarühmad töötavad kella 16.10-ni.

Koolilõuna, õpikud ja töövihikud on õpilastele tasuta

A-võõrkeel on inglise keel (alates 3. klassist)

B-võõrkeel on vene keel (alates 6. klassist)

1.-3. klassidele õpetatakse robootikat.

1.-3. klassidel valikainena võimalus pärimusõppeks.

4.-8. klass õpivad valikainena informaatikat.

Koolis tegutseb aktiivne õpilasesindus.

Koolil on täismõõtmetega võimla.

Koolis tegutsevad huviringid.

Koolis töötavad sotsiaalpedagoog ja õpiabi rühmade õpetajad.

Tugisüsteemide koostööd toetab õpilasabi ümarlaud.

Koolis on eraldi avatud HEV klass.

Fotol Salme kooli garderoobis asuv seinamaal, kunstnik Izak Mora. Maal valmis 2017 a augustis.

Maali idee tuli 2015/16 õppeaasta loovtöö "Kooliruum´16"raames, autoriteks Keidi Rand, Erika Filippov, Liis-Marel Aak ja Eva Mihkelson.

Õpilaste idee joonistas pildiks Liis-Marel Aak.