Tugisüsteemid

HEV õpilaste õppe koordinaator

Kaia Kuul

Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel ning teeb õpetajale, vanemale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks, tehes selleks koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega.

Sotsiaalpedagoog

Signe Roos

Sotsiaalpedagoogi põhiülesandeks on kohanemis-, käitumis- ja õpiraskustega õpilaste ning nende vanemate sotsiaalse toimetuleku toetamine; tegelemine põhjuseta puudujatega; koolivägivalla probleemidega tegelemine ja nende lahendamine.


Eripedagoog

Eripedagoogi töö eesmärgiks on lapse arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemine ning tema arengut mõjutavate tegurite ja õpivajaduste välja selgitamine, õpetajate ja vanemate juhendamine ja nõustamine lapse õppe planeerimisel ja läbi viimisel.

Eripedagoog tegeleb lapse tunnetustegevuse (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu) arendamisega ja on toeks õpioskuste, suulise ja kirjaliku kõne arendamisel ning viib läbi individuaaltunde veebi teel.

Eripedagoog Airika Pening võtab õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid vastu distantsilt igal nädalal neljapäeviti alates kl ... ja reedeti alates kl 8.00-12.00.

airika@salme.edu.ee
tel: 58861825

Saaremaa Toetava Hariduse Keskus - Eripedagoog

Õpetajate ainekonsultatsioonid

Õpetajate ainekonsultatsioonide ajad

Õpiabi rühmad

Õpiabi - õpioskuste arendamine taju, mälu ja tähelepanu aktiviseerimise kaudu.

Õpiabi tunniplaan

Pikapäevarühmades saavad õpilased vajadusel õpiabi.

Tugimeeskonna liikmed,
õpilasabi ümarlaud

Marina Maasik
Kalmer Poopuu
Kaia Kuul

Õpilasabi ümarlaud tegeleb nii käitumis- kui ka õppeprobleemidega õpilastega, pakub abi ja tuge õpilastele, pedagoogidele ja lastevanematele.