Projektid

Noorte omaalgatuste projektikonkurss "Ideepuhur"

Projektikonkursi „Ideepuhur“ eesmärk on toetada noorte omaalgatust ning ettevõtlikkust pakkudes neile võimalusi ühiskondlike ja sotsiaalsete kitsaskohtade lahendamiseks.

Salme Põhikooli 8. klassi õpilased Sass Kiil ja Kristjan Sepp said antud projektivoorust rahastuse noorte vaimsele tervisele suunatud projektile "Noortele vaimse tervise tutvustajad".

Antud projekti raamas tulevad Salme Põhikooli loengut pidama Sass Henno teemal "Asjad, millest vanemad ei räägi", psühholoog Kene Vermik viib läbi 2- tunnise loengu õpilaste une teemal ning Marilyn Jurman räägib vaimsest tervisest. 

Noorte poolt algatavate tegevuste fookuses on kohaliku kogukonna edendamisega seotud ideed, mis toetavad erinevate pädevuste arendamist mitteformaalses õpikeskkonnas.

Konkursi fookusteemad on:

Projektikonkurss on avatud noortele üle-Eesti vanuses 7-26.

Ühe projekti maksimaalne toetussumma on 2000€.

Projektitegevused peavad olema lõppenud 30. juuniks 2024, aruanne peab esitatud olema kuu aega peale projektitegevuste lõppu, hiljemalt 31. juuliks 2024.

“Noorte omaalgatuste toetamine aastatel 2023-2024″ on osa Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse ja Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegilisest partnerlusest. Noorte omaalgatuste projektikonkurss viiakse ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse poolt ning rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt.

Projekt “Noorsootöö koolides” (Youth work in schools – YWIS) arendab noorsootööd haridusasutustes. Eesmärk on määratleda noorsootöö roll ja võimalused koolides. Teine eesmärk on integreerida mitteformaalse hariduse võimalused formaalsesse haridusse ja integreerida noorsootöö eesmärgid õppekavadesse. YWIS parandab noorsootöö kvaliteeti nelja teema kaudu: jätkusuutlik areng, demokraatiaharidus, töö õpilaste heaolu nimel ja kogukonnatunde tugevdamine.

YWIS korraldab riikidevahelisi kohtumisi, seminare ja koolitusi ning avaldab materjale ja aruandeid noorsootöö kohta koolides rahvusvaheliseks kasutamiseks. Lisaks sellele teeb iga partner koostööd kohalike asutustega ja levitab tulemusi riiklike võrgustike kaudu.

Pärast projekti lõppu on noorsootöö koolides, partnerorganisatsioonides ja -piirkondades paremini tuntud. Luuakse koostöö koolide ja noorsootööorganisatsioonide vahel, et hõlbustada ja arendada noorte mitteformaalset haridust. Noorsootöö on paremini integreeritud koolide õppekavadesse ja tavadesse. Projekt aitab tugevdada noorsootöötajate pädevusi ja uuendada koolides tehtava noorsootöö sisulist poolt.


Projekti kestvus: 1.9.2022 – 31.8.2025


Juhtivpartner: South-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk (Soome). Teised partnerid: Freguesia de Vila Boa do Bispo (Portugal), University of Thessaly (Kreeka) ja Saaremaa Noorsootöö Keskus (Eesti). Muud partnerid: Mikkeli linnavalitsus (Soome) ja Salme Põhikool (Eesti).


Finantseerimine: Erasmus+ Cooperation partnerships in youth KA220-YOU

Koolikava kaasnevate haridusmeetmete projekt

Toetuse eesmärk on taastada laste jaoks seos põllumajandusega ja mitmesuguste põllumajandustoodetega, eriti oma piirkonna toodanguga, ning harida lapsi seonduvates küsimustes, näiteks tervislikud toitumisharjumused, kohalikud toiduahelad, mahepõllumajandus, toidu kestlik tootmine ja tarbimine ning toiduainete raiskamise vastu võitlemine.

Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetust saab taotleda üksnes haridusasutuste nimel, mis osalevad ka koolipiima ja/või puu- ja köögivilja pakkumise meetmes. 

Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetuse sihtgrupp on koolieelsete lasteasutuste lapsed ja haridusasutuste 1.-9. klassi õpilased. 

Toetatavad tegevused:

Õppeaastal 2022/2023 taotles Salme Põhikool antud projektist toetust toiduvalmistamise projektile "Lihtsad toidud õpilastele". Projekti raames toimus 3 töötuba 2. - 4. klassi õpilastele. Töötubade teemadeks olid lihtsad vahepalad vahetundideks, saiakesed ja tervislikud ning kiired hommikusöögid. Tegevuse eesmärk oli, et noored omandaksid oskused ja teadmised, kuidas endale valmistada mõni lihtne ja tervislik toit/vahepala/saiake.

Õppeaastal 2023/2024 taotles Salme Põhikool antud projektist toetust projektile "Erinevate ettevõtete külastused Salme kooli õpilastele". Saime osalise rahastuse ning antud külastused ettevõtetesse toimuvad kevadel. 

Projekti rahastab PÕLLUMAJANDUS REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET. Kolm noorte poolt soovitud huviringi

Projektikonkursile oli oodatud 7-19-aastastele lastele ja noortele suunatud projektid, mis on innovaatilised, tagavad jätkusuutlikkuse või on suunatud erinevate asutuste koostöötegevusteks. 

Toetuse eraldamise eesmärk on huvitegevusvõimaluste mitmekesistamine, et muuta huviharidus ja huvitegevus võimalikult paljudele noortele kättesaadavaks. 

Prioriteedid on:

· osalemise võimaluste loomine maapiirkondades;

· hariduslike erivajadustega laste ja noorte osalemise toetamine;

· formaalõppe ja mitteformaalõppe sidumine;

· vahendite soetamine, mis on seotud sisulise tegevus(t)ega;


Toetust saavad taotleda haridus- ja noorsootöö valdkonna tegevusi pakkuvad  juriidilised isikud, mittetulunduslikud ühendused, füüsilisest isikust ettevõtjad ja Saaremaa vallavalitsuse hallatavad asutused tingimusel, et tegevus on suunatud Saaremaa valla lastele ja noortele.


Salme Põhikool taotles antud projektist toetust projektile "Kolm noorte poolt soovitud huviringi". 


Projekti eesmärk on pakkuda õpilastele võimalust osaleda

nendes kolmes huviringides, mida nad ise on soovinud. Antud projekti raames toimub maalimisring, 5. - 9. klassi kokandusring ja trenniliike tutvustav ring. 


Projekti rahastab Saaremaa valla huvihariduse ja huvitegevuse projekt.

Ettevõtlik Kool

Baastase 2019-2021

Programmi rahastab:

Projekti Saaremaa koordinaator:

Liikuma Kutsuv Kool

Ülevaade meie KIK õppekäikudest läbi aegade.

2018-2020 kestev rahvusvaheline projekt, mis toob kokku Saksamaa, Poola, Rootsi, Kreeka, Itaalia ja meie kooli. Teemaks tervislik eluviis ja liikumine.

1.-4. klassi õpilased osalevad Salme raamatukogus lugemisprogrammis, et tutvuda väärt uudiskirjandusega ja arendada oma lugemisisu.

SA Innove konkurss "Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel"

Eesmärgiks on kooliõpilastele võimaluse pakkumine oma kätega valmis ehitada liikluskõlbulik e-sõiduk.

viimati muudetud: 24.04.2024